E-mail: admin-hr@adlainortye.com
Address: Building 6, No.1008 Xiangwang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang